Variables that Affect Gravity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Variables that Affect Gravity
คำบรรยาย
วิชา ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Gravity, Variables
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง (HTML5), ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วงพื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Sarah Borenstein
โรงเรียน/หน่วยงาน Campus Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 3/11/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/10/2019