Forces in 1 Dimension


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces in 1 Dimension
Mô tả Uses Newton's Second Law, emphasizing graphical analysis, free-body diagrams, net force, and static friction. Adapted from Sarah Stanhope's 1/27/11 lab, "Forces in 1 and 2 Dimensions".
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2nd law, Acceleration, F=ma, F = ma, Free-body, Friction, Frictionless, Graphical Analysis, Net Force, Newton's, Newtons, Normal force, Position, Prediction, Sarah Stanhope, Static, Time, Velocity, diagram, free body, graph, graphing motion, second law, weight
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Adam Miller
Trường / Tổ chức Western Michigan University
Ngày đăng ký 16/10/2013
Ngày cập nhật 16/10/2013