Bending Light Exploration Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light Exploration Lab
Mô tả INTRODUCTION to LIGHT ENERGY 5th Grade Exploration Lab to discover how a beam of light bends as it travels through different materials.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Light
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Cynthia Bordash
Trường / Tổ chức Edison Local Schools
Ngày đăng ký 02/03/2013
Ngày cập nhật 02/03/2013