Bending Light Exploration Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Bending Light Exploration Lab
คำบรรยาย INTRODUCTION to LIGHT ENERGY 5th Grade Exploration Lab to discover how a beam of light bends as it travels through different materials.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ K-5
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Energy, Light
สถานการณ์จำลอง การหักเหแสง


ผู้เขียน Cynthia Bordash
โรงเรียน/หน่วยงาน Edison Local Schools
ส่งข้อมูลแล้ว 2/3/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/3/2013