Plate Tectonics Inquiry Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonics Inquiry
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá plate tectonics
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Courtney Fadley, Noah Podolefsky
Email liên lạc noah.podolefsky@colorado.edu
Trường / Tổ chức Uplift
Ngày đăng ký 30/11/2012
Ngày cập nhật 30/11/2012