Plate Tectonics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonics Inquiry
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá plate tectonics
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Courtney Fadley, Noah Podolefsky
Trường / Tổ chức Uplift
Ngày đăng ký 30/11/2012
Ngày cập nhật 30/11/2012