Plate Tectonics Inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Plate Tectonics Inquiry
คำบรรยาย
วิชา วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ plate tectonics
สถานการณ์จำลอง การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค


ผู้เขียน Courtney Fadley, Noah Podolefsky
โรงเรียน/หน่วยงาน Uplift
ส่งข้อมูลแล้ว 30/11/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/11/2012