Under Pressure


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Under Pressure
Mô tả Appropriate for AP Physics
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pascal, pressure
Mô phỏng Áp suất


Tác giả Michael Pennisi
Trường / Tổ chức Schaumburg High School
Ngày đăng ký 08/11/2012
Ngày cập nhật 08/11/2012