Áp suất - Áp suất | Chất lỏng | Mật độ - PhET Interactive Simulations

Áp suất

Áp suất simulation

Topics

  • Áp suất
  • Chất lỏng
  • Mật độ

Sample Learning Goals

  • Mô tả sự thay đổi của áp suất không khí/nước theo độ sâu.
  • Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến áp suất.
  • Tiên đoán áp suất trong những điều kiện khác nhau.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements