Hookes Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hookes Law
Mô tả This is a used as a makeup lab to the Hookes Law lab done in class with real springs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hookes Law, graphing, springs
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Kristin Michalski
Trường / Tổ chức East Troy High School
Ngày đăng ký 26/01/2012
Ngày cập nhật 18/05/2016