Electrical Potentials Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrical Potentials Lab
Mô tả Inquiry/Application lab exploring electrical potentials, equipotential surfaces and their relationship to electric fields.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electrical Potentials, Electrical Fields, Voltage
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Kevin Sandusky
Trường / Tổ chức Bluffton High School
Ngày đăng ký 01/09/2011
Ngày cập nhật 01/09/2011