Electrical Potentials Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electrical Potentials Lab
شرح Inquiry/Application lab exploring electrical potentials, equipotential surfaces and their relationship to electric fields.
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Electrical Potentials، Electrical Fields، Voltage
شبیه سازی ها بارها و میدان ها


نویسنده Kevin Sandusky
مدرسه / سازمان Bluffton High School
ارسال شده 9/1/11
بروزرسانی شده 9/1/11