Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions
Mô tả These are concept questions that I use with my activities.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 04/07/2011
Ngày cập nhật 05/07/2013