Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions
คำบรรยาย These are concept questions that I use with my activities.
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
สถานการณ์จำลอง สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ


ผู้เขียน Trish Loeblein
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 4/7/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 5/7/2013