Laboratori de Datació Radioactiva


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratori de Datació Radioactiva
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá Datació radioactiva, isòtop, taxa de desintegració
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Raquel Arévalo
Email liên lạc raquel.arevalo@terra.es
Trường / Tổ chức Raquel Arévalo
Ngày đăng ký 23/06/2011
Ngày cập nhật 23/06/2011