Bouncing Off the Walls


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bouncing Off the Walls
Mô tả Control and observe the behavior of gas particles (atoms or molecules) as modeled in the simulation to investigate properties of gas such as temperature and pressure. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Bouncing Off the Walls Answer Key" to [email protected].
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, Kinetic Theory, Phyz
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 09/11/2010
Ngày cập nhật 19/10/2014