Application of The First Law of Thermodynamics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Application of The First Law of Thermodynamics
Mô tả This quantitative activity focuses on relationships between internal Energy work, and heat.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Internal energy, efficiency, heat, work
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Andrzej Sokolowski
Email liên lạc andrzejsoko@yahoo.com
Trường / Tổ chức Magnolia West High School
Ngày đăng ký 18/01/2010
Ngày cập nhật 24/01/2010