Application of The First Law of Thermodynamics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Application of The First Law of Thermodynamics
वर्णन This quantitative activity focuses on relationships between internal Energy work, and heat.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Internal energy, efficiency, heat, work
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक Andrzej Sokolowski
शाळा/संस्था Magnolia West High School
दाखल दिनांक 1/18/10
आद्यवत 1/24/10