Determination of Gravitational Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Determination of Gravitational Acceleration
Mô tả Determination of the gravitational acceleration of planets and the Moon based on the period of a pendulum
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, pendulum, period
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 11/10/2009
Ngày cập nhật 11/10/2009