Determination of Gravitational Acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Determination of Gravitational Acceleration
वर्णन Determination of the gravitational acceleration of planets and the Moon based on the period of a pendulum
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द gravity, pendulum, period
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Roberto Marrero
शाळा/संस्था Brentwood High School, Williamson Co, TN
दाखल दिनांक 10/11/09
आद्यवत 10/11/09