Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá modeling, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả T. Egan, J. Marino
Trường / Tổ chức Maine South HS
Ngày đăng ký 26/05/2009
Ngày cập nhật 26/05/2009