Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه modeling، waves
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده T. Egan, J. Marino
مدرسه / سازمان Maine South HS
ارسال شده 5/26/09
بروزرسانی شده 5/26/09