States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams
Mô tả This is an inquiry based activitiy that was used by students who have a working knowledge of Kinetic Molecular Theory. We also used the new Atomic Interactions simulation.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá molecular interactions, phase, phase diagrams, phet
Mô phỏng Tương tác nguyên tử (HTML5), Tương tác nguyên tử, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/02/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016