States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams
Mô tả This is an inquiry based activitiy that was used by students who have a working knowledge of Kinetic Molecular Theory. We also used the new Atomic Interactions simulation.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá molecular interactions, phase, phase diagrams, phet
Mô phỏng Tương tác nguyên tử (HTML5), Tương tác nguyên tử, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/02/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016