Estimation Game Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estimation Game
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math estimation
Mô phỏng Trò chơi Ước lượng


Tác giả Beki Toussaint
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức Colorado State University
Ngày đăng ký 22/04/2008
Ngày cập nhật 02/09/2015