Estimation Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estimation Game
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math estimation
Mô phỏng Trò chơi Ước lượng


Tác giả Beki Toussaint
Trường / Tổ chức Colorado State University
Ngày đăng ký 22/04/2008
Ngày cập nhật 02/09/2015