Estimation Game การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Estimation Game
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Math estimation
สถานการณ์จำลอง Estimation


ผู้เขียน Beki Toussaint
โรงเรียน/หน่วยงาน Colorado State University
ส่งข้อมูลแล้ว 22/4/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/9/2015