Light and Sound Wave Properties


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Light and Sound Wave Properties
Mô tả Students use amplitude, frequency, and wavelength to describe mechanical and electromagnetic waves.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, sound, waves
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Kristi Goodwin
Trường / Tổ chức C.W. Davis Middle School
Ngày đăng ký 17/03/2008
Ngày cập nhật 17/03/2008