Wave on a string--the basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave on a string--the basics
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá frequency amplitude wavelength speed
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Chris Cochran
Email liên lạc Christopher_Cochran@mcpsmd.org
Trường / Tổ chức Montgomery County Public Schools
Ngày đăng ký 28/02/2008
Ngày cập nhật 28/02/2008