Wave on a string--the basics


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Wave on a string--the basics
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه frequency amplitude wavelength speed
شبیه سازی ها موج در ریسمان


نویسنده Chris Cochran
مدرسه / سازمان Montgomery County Public Schools
ارسال شده 2/28/08
بروزرسانی شده 2/28/08