Quadratic Projectiles A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quadratic Projectiles
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả beki toussaint
Trường / Tổ chức csu
Ngày đăng ký 11/02/2008
Ngày cập nhật 23/08/2017