Quadratic Projectiles การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Quadratic Projectiles
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Math
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5), การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์


ผู้เขียน beki toussaint
โรงเรียน/หน่วยงาน csu
ส่งข้อมูลแล้ว 11/2/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/8/2017