Electric Field Hockey Homework


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Hockey Homework
Mô tả A lesson to help students understand the idea of field and how it relates to particle motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá E-Field
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Joe Redish
Trường / Tổ chức U. of MD
Ngày đăng ký 28/02/2008
Ngày cập nhật 28/02/2008