Electric Field Hockey Homework


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electric Field Hockey Homework
شرح A lesson to help students understand the idea of field and how it relates to particle motion.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه E-Field
شبیه سازی ها هاكي روى چمن الكتريكي


نویسنده Joe Redish
مدرسه / سازمان U. of MD
ارسال شده 2/28/08
بروزرسانی شده 2/28/08