Friction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction
Mô tả Learn how friction causes a material to heat up and melt.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Ma sát


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 06/05/2007