The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law
Mô tả Students will change the length of the container, calculate its volume and find the relationship, both mathematically and graphically, between the volume of a gas and its pressure.
Chủ đề Hoá học, Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gases, Liquids, Solids
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Stephan Graham
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 26/03/2007
Ngày cập nhật 14/11/2008