The x and y's of Gas Properties


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The x and y's of Gas Properties
Mô tả Day 1 (1/2 day) Introduction to PhET Gas Properties and to Lab. Day 2: Student will divide into 3 groups A Pressure vs Temp B Pressure vs Number C Pressure vs Volume Individual students make graphs and perform graph analysis. Day 3: Student share data in groups
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gases, Liquids, Solids
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Brian Ash
Trường / Tổ chức Gunnison High School
Ngày đăng ký 16/02/2007
Ngày cập nhật 27/07/2007