Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke
Mô tả Inquirey based learning to discover Hooke's Law The student is not told the name of the law as to prevent he or she from simply looking this up from a resource. This activity should be used before the students have been taught anything, including the name, of Hooke's Law.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Michael Poynter
Trường / Tổ chức Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Ngày đăng ký 29/11/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007