211 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ atom; atomic structure; protons; neutrons; electrons; nucleus; electron shells

สถานการณ์จำลอง (Simulations)

กิจกรรมการเรียนการสอน