226 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල atom; atomic structure; protons; neutrons; electrons; nucleus; electron shells

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්