අණුක හැඩ - VSEPR | එකසර යුවල | බන්ධන - PhET Interactive Simulations

අණුක හැඩ

අණුක හැඩ simulation

Topics

 • VSEPR
 • එකසර යුවල
 • බන්ධන
 • බන්ධන කෝණය
 • අණු
 • Molecular Geometry
 • Electron Geometry

Sample Learning Goals

 • Recognize that molecule geometry is due to repulsions between electron groups.
 • Recognize the difference between electron and molecular geometry.
 • Name molecule and electron geometries for molecules with up to six electron groups surrounding a central atom.
 • Compare bond angle predictions from the VSEPR-based model to real molecules.
 • Describe how lone pairs affect bond angles in real molecules.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.10