Conductors and Insulators


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Conductors and Insulators
คำบรรยาย Students will use this simulations to find out why some objects are conductors and others are insulators.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ K-5
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ battery, circuit, conductors, insulators, voltage
สถานการณ์จำลอง ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5), ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5)


ผู้เขียน Yanel Leroux
โรงเรียน/หน่วยงาน Hunter College
ส่งข้อมูลแล้ว 2/4/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/4/2019