Conductors and Insulators


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conductors and Insulators
Mô tả Students will use this simulations to find out why some objects are conductors and others are insulators.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá battery, circuit, conductors, insulators, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Yanel Leroux
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 02/04/2019
Ngày cập nhật 02/04/2019