Conductors and Insulators


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Conductors and Insulators
شرح Students will use this simulations to find out why some objects are conductors and others are insulators.
موضوع فیزیک
سطح دبستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه battery، circuit، conductors، insulators، voltage
شبیه سازی ها کیت ساخت مدار: جریان مستقیم (دی سی) (HTML5)، آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5)


نویسنده Yanel Leroux
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 4/2/19
بروزرسانی شده 4/2/19