Densitat


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Densitat
คำบรรยาย Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ densitat, flotabilitat
สถานการณ์จำลอง ความหนาแน่น


ผู้เขียน Jordi Plana
อีเมลล์ติดต่อ jplana12@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Institut Narcís Oller
ส่งข้อมูลแล้ว 25/8/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/1/2019