Densitat


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Densitat
설명 Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
주제 물리학
수준 중학
유형 숙제목록 구분 실험
기간 60 분
정답 포함
언어 카탈로니아어
키워드 densitat목록 구분 flotabilitat
시뮬레이션 밀도


저자(들) Jordi Plana
연락 이메일 jplana12@gmail.com
학교/기관 Institut Narcís Oller
제출일 16. 8. 25
업데이트 날자 19. 1. 2