Densitat


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Densitat
描述 Estudi de la flotabilitat de cossos en funció de la seva densitat
科目 物理学
等级 初中
类型 实验室, 家庭作业
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 加泰罗尼亚语
关键词 densitat, flotabilitat
仿真程序 密度


作者 Jordi Plana
联系邮件 jplana12@gmail.com
学校/组织 Institut Narcís Oller
提交日期 16-8-25
更新日期 19-1-2