Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Series and Parallel circuits basics
คำบรรยาย Walks students through the construction of series and parallel circuits using the simulators and asks them to record any observations.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ parallel circuits, series circuits
สถานการณ์จำลอง ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), , ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5), ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5), การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Kristi Goodwin
โรงเรียน/หน่วยงาน C.W. Davis Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 18/3/2009
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/10/2017