Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series and Parallel circuits basics
Mô tả Walks students through the construction of series and parallel circuits using the simulators and asks them to record any observations.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá parallel circuits, series circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Kristi Goodwin
Trường / Tổ chức C.W. Davis Middle School
Ngày đăng ký 18/03/2009
Ngày cập nhật 30/10/2017