අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ

අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • අම්ල
 • භෂ්ම
 • සමතුලිතතාව
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • අම්ල
 • භෂ්ම
 • සමතුලිතතාව
 • විඝටනය
 • විසඳුම්

විස්තර

ප්‍රබල අම්ල හා දුබල අම්ල එකිනෙකින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? ඔබගේ පරිගණකයේ ඇති විද්‍යාගාර උපකරණ මෙය සෙවීමට යොදා ගන්න! pH අගය මැනීම සඳහා කඩදාිය හෝ පරීක්ෂකය ද්‍රාවණය තුළට ගිල්වන්න.නැතහොත් සන්නායකතාව මැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ එතුළට ගිල්වන්න. මීලඟට, සාන්ද්‍රණය සහ ප්‍රබලතාව pH අගය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න. දුබල අම්ල ද්‍රාවණයක pH අගය ප්‍රබල අම්ලයක pH අගය සමග සමාන විය හැකිද?

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • දෙන ලද අම්ල හෝ භෂ්ම සමාන සාන්ද්‍රණයන්ගෙන් යුක්තය, අම්ල සහ භෂ්ම ප්‍රබලතාව පිළිබඳ අවබෝධය පහත කරුණු මගින් ප්‍රදර්ශණය කරන්න: 1අම්ලයක හෝ භෂ්මයක ප්‍රබලතාව, එය ජලය තුළ වියෝජනය වන ප්‍රමාණයට දක්වන සම්බන්ධය. 2. දෙන ලද අම්ල හෝ භෂ්ම ද්‍රාවණයක ඇති සියලුම අණු හා අයන හඳුනා ගැනීම. 3. දුබල අම්ල (හෝ භෂ්ම) වලට සාපේක්ෂව ප්‍රබල අම්ල (හෝ භෂ්ම) ද්‍රාවණ වල අණු හා අයනවල සාපේක්ෂ සාන්ද්‍රණය සැසඳීම 4. ප්‍රබල අම්ල හා දුබල අම්ල හෝ ප්‍රබල භෂ්ම හා දුබල භෂ්ම අතර සමානතා සහ අසමානතා පැහැදිළි කිරීම.
 • ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණය පිළිබඳව අවබෝධය පහත කරුණු මත ප්‍රදර්ශණය කරන්න: 1.සාන්ද්‍ර සහ තනුක ද්‍රාවණ අතර සමානතා සහ වෙනස්කම් පැහැදිළි කිරීම. 2. නිශ්චිත අම්ලයක හෝ භෂ්මයක සියලුම අණු හා අයන වල සාන්ද්‍රණ සැසඳීම.
 • අම්ලයක හෝ භෂ්මයක ප්‍රබලතාවය සහ එහි ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය යන දෙකම, පහත අරමුණු සඳහා යොදා ගන්න : 1.දුබල අම්ලයක(හෝ භෂ්මයක) සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් හෝ ප්‍රබල අම්ලයක(හෝ භෂ්මයක) සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් හෝ වෙනත් සංකලනයක් ඇත්නම්, එයින් අදහස් වන දෑ වචනයෙන් සහ රූප සටහන්(ප්‍රස්කාර හෝ අණුක රූප සටහන්) ඇසුරින් පැහැදිළි කරන්න. 2. එකම pH අගයක් ලබා දෙන විවිධ ප්‍රබලතා/සාන්ද්‍රණ වල සංකලන ගවේෂණය කරන්න.
 • ද්‍රාවණයක්, අම්ලයක්ද ශෂ්මයක්ද, ප්‍රබලද දුබලද සහ සාන්ද්‍රද තනුකද යන්න හඳුනා ගැනීමට pH පත්‍ර, සන්නායකතාව, pH මීටරය වැනි සුලබ මෙවලම් උදව් වන අන්දම පැහැදිළි කරන්න
අනුවාදය 1.2.22

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Acid Concentration and Strength Investigation රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain, Susan Hendrickson UG-Intro
HS
Guided
HW
Chemistry
Acid Base Solutions - Concentration and Strength රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab
CQs
HW
Chemistry
Strong and Weak Acids රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kelly Lancaster, Laurie Langdon HS
UG-Intro
CQs
HW
Lab
Chemistry
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
UG-Intro
MS
UG-Adv
HS
Grad
Discuss
HW
Physics
Astronomy
Chemistry
Mathematics
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Earth Science
Biology
Physics
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Biology
Earth Science
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Acid-Base WebLab PhET HTML5 Melissa Venable HS Lab Chemistry
Student Guide for PhET - Acid Base Solutions in html5 Brian Libby HS
MS
Guided
HW
Chemistry
Acid/Base Solutions Angela Yochum MS
HS
Lab Chemistry
Acid-Base WebLab PhET HTML 5 Version Melissa Venable HS Lab Chemistry
acidity PH and its influance on amino acids residual and on proteins Nurit Hechel HS Guided Biology

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Albanian All shqip Download Run now Tretësirat acido-bazike
Basque All Basque Download Run now Azido-base disoluzioak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 酸碱溶液
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Acid-Base Solutions_酸鹼溶液
Croatian All hrvatski Download Run now Kiselo-lužnate otopine
Dutch All Nederlands Download Run now Oplossingen van zuren en basen
Estonian All Eesti Download Run now Happe-aluse lahused
Finnish All suomi Download Run now Happo-emäs-liuokset
French All français Download Run now Solutions Acido-basiques
Gallegan All Gallegan Download Run now Disolucións Ácido-Base
Georgian All ქართული Download Run now მჟავა და ტუტე ხსნარები
Gujarati All Gujarati Download Run now એસીડ બેઇજ સોલ્યુશન - નિકુંજ સવાણી દ્વારા રજૂઆત
Hebrew All עברית Download Run now תמיסות חומצה-בסיס
Hindi All हिंदी Download Run now अम्ल -भस्म विलयन 
Hungarian All magyar Download Run now Sav-bázis oldatok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Larutan Asam-Basa
Irish All Gaeilge Download Run now Tuaslagáin aigéid/buin
Italian All italiano Download Run now Soluzioni acido-base
Japanese All 日本語 Download Run now 酸・塩基の水溶液と電離
Kannada All Kannada Download Run now ಆಮ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар
Khmer All Khmer Download Run now សូលុយស្យុង​អាស៊ីត-បាស
Korean All 한국어 Download Run now 산-염기 용액
Lao All Lao Download Run now ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ
Latvian All Latviešu Download Run now Skābju-bāzu šķīdumi
Macedonian All македонски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Marathi All मराठी Download Run now आम्ल-आम्लारी द्रावण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хүчил-Суурийн Уусмал
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Syre/base-løsning
Oriya All Oriya Download Run now ଅମ୍ଳ-କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ
Persian All فارسی Download Run now محلول اسيد و باز
Polish All polski Download Run now Kwasowość i zasadowość roztworów
Portuguese All português Download Run now Solução ácido-base
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Soluções Ácido-Base
Russian All русский Download Run now Кислотно-основные реакции в водных растворах
Serbian All Српски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Kyslé a zásadité roztoky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kisle in bazične raztopine
Swahili All Swahili Download Run now Asidi-Base Ufumbuzi
Swedish All svenska Download Run now Syra-Bas-lösningar
Tamil All Tamil Download Run now அமில- கார கரைசல்கள்
Telugu All Telugu Download Run now ఆమ్ల-క్షార సొల్యూషన్స్
Thai All ไทย Download Run now สารละลายกรด-เบส
Turkish All Türkçe Download Run now Asit-Baz Çözeltisi
Turkmen All Turkmen Download Run now Kislota-aşgar erginleri
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Dung dịch Acid-Base
අරාබි All العربية Download Run now محاليل حمض-قلوي
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Acid-Base Solutions
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
චෙක් All čeština Download Run now Acidobazické roztoky
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Saure & basische Lösungen
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now སྐྱུར་རྫས་དང་ཚྭ་འགྱུར་གྱི་ཞུན་ཁུ།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Syre-base opløsninger
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now KISELO-BAZNI RASTVORI
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Soluciones Ácido-Base ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Soluciones Ácido-Base
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Soluciones Ácido-Base ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Disoluciones ácido-base

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • text-2.0.12.js
 • Royal Society of Chemistry
 • Mobile Learner Labs