314 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල mass number

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්