318 хайлтын үр дүн mass number-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд