391 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Ohm's Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්